AEON TUTOR 8th Zipevent

AEON TUTOR 8th

14 Nov 2023
10:30 - 16:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


AEON TUTOR ปีที่ 8

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ใจดี พาน้องๆ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตะลุยติวข้อสอบ TGAT พิชิต 300 คะแนนเต็ม!

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพาน้องๆ พิชิตคณะที่ใช่ มหาลัยที่ชอบ #AEONDEK67TOTHEBEYOND

เปิดรับสมัครน้องๆ มอปลายทั่วประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม AEON Tutor ปีที่ 8 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เหนือ ใต้ ออก ตก ก็เข้าร่วมได้!
ผ่านระบบ AEON Tutor Live Event ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เนื้อหาจัดเต็ม ติวครบ 3 วิชา โดยติวเตอร์ขั้นเทพ! ชั่วโมงติว
จัดเต็มไม่มีกั๊ก ! ลุยกันยาวๆ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 10:30-16:00 น.
บอกหมดทุกเคล็ดลับ งานนี้เพื่อ #DEK67 โดยเฉพาะ
TGAT 1: การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
โดย อาจารย์ติงลี่ Dek-D School
TGAT 2: การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
TGAT 3: สมรรถนะการทำงาน (Future Workforce Competencies)
โดยอาจารย์วิน สถาบันเตรียมโดม

Restriction & Event Admission Policy


ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของมูลนิธิอิออนประเทศไทย
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 AEON Tutor 8th

(Privacy Notice to the Participants of AEON Tutor 8th Project)

 1. บทนำ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มูลนิธิ”) ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด มูลนิธิจึงจัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประเภทของข้อมูล  วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล และแหล่งที่มาของข้อมูล

        2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผล
              ในการเข้าร่วมกิจกรรม AEON Tutor 8th ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
               (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) ได้แก่
                     -  ชื่อ นามสกุล
                     -  หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
                     -  โรงเรียน และระดับชั้นเรียน
               (2) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ (Activity Data) ได้แก่ ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ข้อเสนอแนะอื่นๆ
        2.2 แหล่งที่มาของข้อมูล
              มูลนิธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ได้แก่ การกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ “ซิปอีเว้นท์” https://www.zipeventapp.com/(บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด)

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการประมวลผลข้อมูล

3.1 ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคลและสร้างบัญชีผู้ใช้งานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เพื่อใช้ลงทะเบียนในการเข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
• เพื่อคัดแยกข้อมูลของผู้สมัคร และตรวจสอบความถูกต้องของการใช้สิทธิ
• เพื่อเข้ารับชมการติวสอบ TGAT ทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 (ต่อไปนี้เรียกว่า “วันติวสอบ”)
• เพื่อเข้ารับชมย้อนหลังบนเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 เดือนนับแต่วันติวสอบ
• เพื่อใช้ประกอบการรายงานผลกิจกรรมตามรอบปีของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 

• เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

3.2 ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
• เพื่อจัดเก็บสถิติการเข้ารับชม/เข้าใช้ AEON Tutor ปีที่ 8 ในช่วงเวลาและวิชาการติวสอบต่าง ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาการจัดกิจกรรมในรอบปีต่อ ๆ ไป
• เพื่อประโยชน์ในการประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงการจัดกิจกรรมของแผนก Sustainability
• เพื่อใช้ประกอบการรายงานผลกิจกรรมตามรอบปีของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

• เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้มูลนิธิต้องปฏิบัติเป็นประการอื่น (อาทิ การจัดเก็บข้อมูลเอกสารด้านบัญชี และภาษีอากร) มูลนิธิจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม หรือจนกว่าจะหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในข้อ 3

 1. การเปิดเผยข้อมูล

มูลนิธิอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลดังต่อไปนี้
    5.1 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
    5.2 เว็บไซต์ “ซิปอีเว้นท์” https://www.zipeventapp.com/ (บริษัท ซิปอีเว้นท์ จำกัด)
    5.3 กรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่
กฎหมายกำหนดหรือตามความจำเป็นของมูลนิธิเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่มูลนิธิมีสิทธิปฏิเสธได้ตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มูลนิธิครอบครองอยู่ (ตาม มาตรา 30 วรรคหนึ่ง)
 • สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยการขอให้มูลนิธิส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ soft copy ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ (ตามมาตรา 31)
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามมาตรา 32
  วรรคหนึ่ง)
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง)
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง)
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (มาตรา 36 วรรคหนึ่ง)
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง)

ท่านสามารถใช้สิทธิข้างต้น โดยติดต่อผ่านช่องทางของมูลนิธิตามที่ปรากฎในข้อ 8. รายละเอียดการติดต่อ

 1. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
      7.1 การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
      มูลนิธิได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยมูลนิธิได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
      7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล
      มูลนิธิจะกำกับดูแล บุคลากร และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม และจะจำกัดจำนวนสิทธิของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น

 1. รายละเอียดติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
มูลนิธิอิออนประเทศไทย
สถานที่ติดต่อ: 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์: 02-302-4400 ต่อ 18041
อีเมล: corpcom@aeon.co.th

Latest Update: 16 Oct 2023 12:34:32

Register


Sales ended

Register

FREE

Sales until: 14 Nov 2023 16:00Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


AEON Thailand Foundation

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวนห้าแสนบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิอิออนประเทศไทย และได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอิออน อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป มูลนิธิอิออนประเทศไทยเป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 773 ของประกาศจากกระทรวงการคลัง