ACT Forum’21 “The Recovery” Zipevent

ACT Forum’21 “The Recovery”

27 Nov - 11 Dec 2021
09:30 - 20:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


งานสัมมนานานาชาติทางสถาปัตยกรรมงานใหญ่งานเดียวในปีนี้ งานสภาสถาปนิก ’21 หรือ ACT Forum ’21 ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน เสาร์ที่ 4 ธันวาคม และ เสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 โดยเป็นการจัดในรูปแบบสัมมนาสดผ่านระบบออนไลน์ ในงานนี้ท่านจะได้รับความรู้ทางวิชาการและทางวิชาชีพ จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ จากทั้งสี่สาขาวิชาชีพ

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


สภาสถาปนิก | Architect Council of Thailand