หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt Zipevent
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt Zipevent

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

5 Jul 2019
09:00 - 16:30 (GMT+7)
ETDA (Electronic Transactions Development Agency)
IT & Tech
Business
Self-Improvement

Event Information


หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

วัน 5 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00-16.30 น.

หลักสูตร 2 :               อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการอบรม :         Workshop โดยวิทยากรจาก สพธอ.

เหมาะสำหรับ :             Programmer, Developer, System Analyst  

ค่าสมัคร:                    5,500 บาท

-------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเตรียม -

 1. ข้อควรรู้ (สำหรับหัวข้อ “หลักสูตร 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์” )
 • ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น Java
 • ใน Workshop หัวข้อการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ XAdES บนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML และ Workshop หัวข้อการสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบ PDF/A-3 จาก XML เป็นการ workshop ด้วยภาษา Java เท่านั้นผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำ Laptop เข้าร่วม
 1. OS : Windows 7 ขึ้นไป

  Minimum RAM : 4 GB

  Recommended RAM : 8 GB +

  Required : USB Port

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องติดตั้งโปรแกรม
 • Eclipse Editor version 4.7 (Oxygen) ขึ้นไป

URL: http://www.eclipse.org/oxygen/

 • jdk version 1.8 ขึ้นไป

URL : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา ดังต่อไปนี้

-  มาตรฐาน ขมธอ.  3-2560 ว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างข้อมูลสำหรับสร้าง e-Tax Invoice  และ e-Receipt

URL : https://standard.etda.or.th/einvoice

-  มาตรฐาน ขมธอ. 14-2560 ว่าด้วยเรื่องการลงลายมือชื่อดิจิทัลแบบ XAdES

    URL : https://standard.etda.or.th/?p=7069

-  มาตรฐาน ขมธอ. 11-2560 ว่าด้วยการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF

   URL : https://standard.etda.or.th/?p=7259

-  (ร่าง) เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3

    URL : http://teda.th/files/etaxdocuments/draft_eTax_Invoice_PDFA3_Guideline_v0.1.1.zip

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่าง Source Code จาก link ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างซอร์สโค้ด

e-tax ในรูปแบบ xml  

URL : https://github.com/ETDA/soda-etax  

xades                         

URL : https://github.com/ETDA/etax-xades

PDF to PDFA3         

URL : https://github.com/ETDA/PdfAConverter

PDF Signing            

URL : https://github.com/ETDA/PDFSigningAndTimest

Accepted payments


Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

mPAY Wallet

Zipevent_payment

mPAY STATION

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

บัตรเข้าร่วมงาน

หมายเหตุ
1. กรณีต้องการใบเสนอราคา สามารถติดต่อ 02-123-1234
2. สพธอ. ในฐานะผู้จัดงานอบรม เป็นหน่วยงานของรัฐได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Sales until
21 Jun 2019 23:59

5,500.00 /Ticket

Sales ended

Sales until: 21 Jun 2019 23:59

Promo Code:


Location Details


ETDA (Electronic Transactions Development Agency)

LOCATION

The 9th Tower Grand Rama9 Building Tower B, Floor 21, 33/4 Rama 9 Road, Huai Khwang Bangkok, 10310 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


ETDA | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เดิมมีสถานะเป็นองค์การมหาชน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ