หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt Zipevent
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt Zipevent

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

17 May 2019
09:00 - 16:30 (GMT+7)
ETDA (Electronic Transactions Development Agency)
IT & Tech
Business
Self-Improvement

Event Information


หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00-16.30 น.

หลักสูตร 2 :                อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการอบรม :          Workshop โดยวิทยากรจาก สพธอ.

จำนวนที่รับได้ :             ไม่เกิน 45 คน

เหมาะสำหรับ :              Programmer, Developer, System Analyst  

ค่าสมัคร:                    5,500 บาท

09.00 – 09.15

ลงทะเบียน

09.15 – 09.45

สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์

09.45 – 10.45

 

Workshop การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML ตามมาตรฐานและการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ XML Schema และ Schematron

Ø Map and validate field in XML

Ø Library generate XML

10.45 - 11.00

พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า)

11.00 – 12.00

 

Workshop การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ XAdES ตามมาตรฐานบนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML

Ø Overview

Ø Library sign

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00

Workshop การสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบ PDF/A-3 จาก XML

(เพื่อส่งข้อมูลให้คู่ค้า)

Ø สร้าง PDF

Ø Sign PDF

15.00 – 15.15

พักรับประทานอาหารว่าง (บ่าย)

15.15 – 16.30

Workshop การสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบ PDF/A-3 จาก XML

(เพื่อส่งข้อมูลให้คู่ค้า) (ต่อ)

Ø สร้าง PDF

Ø Sign PDF

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเตรียม -

  1. ข้อควรรู้ (สำหรับหัวข้อ “หลักสูตร 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์” )
  • ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น Java
  • ใน Workshop หัวข้อการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ XAdES บนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML และ Workshop หัวข้อการสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบ PDF/A-3 จาก XML เป็นการ workshop ด้วยภาษา Java เท่านั้น
  1. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำ Laptop เข้าร่วม

     OS : Windows 7 ขึ้นไป

     Minimum RAM : 4 GB

     Recommended RAM : 8 GB +

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องติดตั้งโปรแกรม
  • Eclipse Editor version 4.7 (Oxygen) ขึ้นไป

     URL: http://www.eclipse.org/oxygen/

  • jdk version 1.8 ขึ้นไป

     URL : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา ดังต่อไปนี้

     -  มาตรฐาน ขมธอ.  3-2560 ว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างข้อมูลสำหรับสร้าง e-Tax Invoice  และ e-Receipt

     URL : https://standard.etda.or.th/einvoice

     -  มาตรฐาน ขมธอ. 14-2560 ว่าด้วยเรื่องการลงลายมือชื่อดิจิทัลแบบ XAdES

     URL : https://standard.etda.or.th/?p=7069

     -  มาตรฐาน ขมธอ. 11-2560 ว่าด้วยการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF

     URL : https://standard.etda.or.th/?p=7259

     -  (ร่าง) เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3

     URL : http://teda.th/files/etaxdocuments/draft_eTax_Invoice_PDFA3_Guideline_v0.1.1.zip

  1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่าง Source Code จาก link ดังต่อไปนี้

    ตัวอย่างซอร์สโค้ด

    e-Tax ในรูปแบบ xml  

    URL : https://github.com/ETDA/soda-etax  

    xades                         

    URL : https://github.com/ETDA/etax-xades

    PDF to PDFA3         

    URL : https://github.com/ETDA/PdfAConverter

    PDF Signing            

    URL : https://github.com/ETDA/PDFSigningAndTimestamp

Accepted payments


Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

mPAY Wallet

Zipevent_payment

mPAY STATION

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

บัตรเข้าร่วมงาน

หมายเหตุ
1. กรณีต้องการใบเสนอราคา สามารถติดต่อ 02-123-1234
2. สพธอ. ในฐานะผู้จัดงานอบรม เป็นหน่วยงานของรัฐได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย

Sales until
13 May 2019 18:00

5,500.00 /Ticket

Sales ended

Sales until: 13 May 2019 18:00

Promo Code:


Location Details


ETDA (Electronic Transactions Development Agency)

LOCATION

The 9th Tower Grand Rama9 Building Tower B, Floor 21, 33/4 Rama 9 Road, Huai Khwang Bangkok, 10310 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


ETDA | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เดิมมีสถานะเป็นองค์การมหาชน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ