Select Live Streaming Sessions


Welcome You're Anonymous.

13 March 2023 | 13:00 - 17:00

SESSION 1 │Work-Life Improvement 2023 พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานในวันนี้ให้ดีกว่าเดิม

WATCH NOW
13 March 2023 | 13:00 - 17:00

SESSION 2│The Power of Communication พลังแห่งการสื่อสาร สร้างแรงบันดาลใจ

WATCH NOW
13 March 2023 | 13:00 - 17:00

SESSION 3│ Leading as a Generalist บทเรียนทักษะการเป็นผู้นำฉบับ “มนุษย์เป็ด”

WATCH NOW
13 March 2023 | 13:00 - 17:00

SESSION 4│ Leading Across Generations การเป็นผู้นำของคนทุกยุคทุกสมัย

WATCH NOW
13 March 2023 | 13:00 - 17:00

SESSION 5│The Future of Talent Management 2023 อนาคตการบริหารคนทำงานปี 2023

WATCH NOW
13 March 2023 | 13:00 - 17:00

SESSION 6│ The Art of Networking พัฒนาทักษะสร้างปฏิสัมพันธ์ เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงาน

WATCH NOW
13 March 2023 | 13:00 - 17:00

SESSION 7│ Start with Why? “เราพัฒนาตัวเองไปทำไม?”

WATCH NOW
13 March 2023 | 13:00 - 17:00

SESSION 8│ เมื่อสังคมยิ่งขยายใหญ่ “พื้นที่ปลอดภัย” ในใจเราก็ยิ่งจำเป็น

WATCH NOW
13 March 2023 | 13:00 - 17:00

SESSION 9│ "สนทนาหาทำ ON-STAGE" ทำอย่างไรไม่ให้แรงงานไทย ไหลออกนอกประเทศ?

WATCH NOW