Questionnaire


1 Oct - 31 Dec 2020 | 00:00 - 23:59

เปิดรับสมัครเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะประเทศไทย “Thailand Smart City Candidate” 77 จังหวัด ทั่วประเทศ
เพื่อจัดคิวนัดหมายกับสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand Office) ปรึกษาหารือผู้ประสานงาน/ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สมัครได้ทั้งระดับจังหวัด เทศบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน มหาวิทยาลัย)

Welcome! You're Anonymous.