ไทย
English
 

Finding Life Purpose & Obsession # 2

28 Feb - 1 Mar 2020
09:00 - 22:00
Central WestGate
Self-Improvement

General ลงทะเบียนรับบัตรฟรี (ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป หากพบว่าอายุต่ำกว่าทางผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมงาน) ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการลงทะเบียน

English only
English only
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931
Conditions of Registration 1. Participant must be over 15 years old. 2. Participant must follow the regulations of being the student of Life University and follow the rules that announce in the classroom. Recording video and audio or making copy of photo, audio and document for publishing without permission is prohibited. In breach of this clause you will be fined 10 times of the course value and you will be cancelled from attending our courses for the lifetime. Also, you will be prosecuted in both civil and criminal law according to the copyright law. 3. Organizer reserves the rights to change the place, date and time of arranging the courses as appropriate which we will inform you in advance via email. 4. Participant agrees for the organizer to record video and audio during the activities and consent to the use of the video and audio of this event in our marketing activities without claiming or demanding for any compensation or expense. 5. Participant agrees for Life University and organizer to collect the participant's personal information to use as Customer Care Database for further seminars. 6. In case of Gold and Silver seat in Finding Life Purpose & Obsession seminar, the company reserves the rights for participant to attend the class for the specified date and time only. (You can change the rights (name – surname) by pay the changing fee for 500 THB).
ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขข้างต้น / I Agree to the following terms.