หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt Zipevent
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt Zipevent

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

28 - 29 Jun 2018
08:30 - 16:30 (GMT+7)
The 9th Towers Grand Rama IX
IT & Tech
Business

Event Information


หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 -16.00 น.

หลักสูตร 1:               อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการอบรม :       บรรยายโดยวิทยากรจากสรรพากร และ สพธอ.

จำนวน :                   ไม่เกิน 80 คน

เหมาะสำหรับ:            ผู้ประกอบการทั่วไป, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักบัญชี, IT

ค่าสมัคร:                   1,800 บาท

 

09.00 - 09.30

ลงทะเบียน

9.30 - 10.30

ภาพรวมการใช้งานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่องทางการส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร

Ø การสมัครใช้งานแต่ละช่องทาง

10.30 – 10.45

พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า)

10.45 – 12.00

ภาพรวมการใช้งานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงช่องทางการส่งข้อมูลไปกำกับภาษีให้กับกรมสรรพากร (ต่อ)

Ø การสมัครใช้งานแต่ละช่องทาง

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15

รายละเอียดของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบข้อความอิเล็กทรอนิกส์ XML
 • การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ XAdES บนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML
 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF/A-3

14.15 - 14.30

พักรับประทานอาหารว่าง (บ่าย)

14.30 – 16.00

รายละเอียดของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน (ต่อ)

 • การลงลายมือชื่อดิจิทัลบนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3

สรุปสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อม

-------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น.

 

หลักสูตร 2 :              อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการอบรม :       Workshop โดยวิทยากรจาก สพธอ.

จำนวนที่รับได้ :          ไม่เกิน 40 คน

เหมาะสำหรับ :           Programmer, Developer, System Analyst  

ค่าสมัคร:                  2,500 บาท

 

09.00 – 09.30

ลงทะเบียน

09.30 – 10.45

 

Workshop การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML ตามมาตรฐานและการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ XML Schema และ Schematron

Ø Map and validate field in XML

Ø Library generate XML

10.45 - 11.00

พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า)

11.00 – 12.00

Workshop การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ XAdES ตามมาตรฐานบนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML

Ø Overview

Ø Library sign

12.00 – 13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00

Workshop การสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบ PDF/A-3 จาก XML

(เพื่อส่งข้อมูลให้คู่ค้า)

Ø สร้าง PDF

Ø Sign PDF

15.00 – 15.15

พักรับประทานอาหารว่าง (บ่าย)

15.15 – 16.30

Workshop การสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบ PDF/A-3 จาก XML

(เพื่อส่งข้อมูลให้คู่ค้า) (ต่อ)

Ø สร้าง PDF

Ø Sign PDF

                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

- สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเตรียม-

 1. ข้อควรรู้ (สำหรับหัวข้อ “หลักสูตร 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์” )
 • ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ เช่น Java
 • ใน Workshop หัวข้อการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ XAdES บนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML และ Workshop หัวข้อการสร้างใบกำกับภาษีในรูปแบบ PDF/A-3 จาก XML เป็นการ workshop ด้วยภาษา Java เท่านั้น
 1. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำ Laptop เข้าร่วม

OS : Windows 7 ขึ้นไป

Minimum RAM : 4 GB

Recommended RAM : 8 GB +

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องติดตั้งโปรแกรม
 • Eclipse Editor version 4.7 (Oxygen) ขึ้นไป

URL: http://www.eclipse.org/oxygen/

 • jdk version 1.8 ขึ้นไป

URL : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา ดังต่อไปนี้

-  มาตรฐาน ขมธอ.  3-2560 ว่าด้วยเรื่อง โครงสร้างข้อมูลสำหรับสร้าง e-Tax Invoice  และ e-Receipt

URL : https://standard.etda.or.th/einvoice

-  มาตรฐาน ขมธอ. 14-2560 ว่าด้วยเรื่องการลงลายมือชื่อดิจิทัลแบบ XAdES

    URL : https://standard.etda.or.th/?p=7069

-  มาตรฐาน ขมธอ. 11-2560 ว่าด้วยการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF

   URL : https://standard.etda.or.th/?p=7259

-  (ร่าง) เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3

    URL : http://teda.th/files/etaxdocuments/draft_eTax_Invoice_PDFA3_Guideline_v0.1.1.zip

 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่าง Source Code จาก link ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างซอร์สโค้ด

e-tax ในรูปแบบ xml  

URL : https://github.com/ETDA/soda-etax  

xades                         

URL : https://github.com/ETDA/etax-xades

PDF to PDFA3         

URL : https://github.com/ETDA/PdfAConverter

PDF Signing            

URL : https://github.com/ETDA/PDFSigningAndTimest


Register


Select Ticket Type Status Price (THB)
Sales ended

หลักสูตร 1

อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

Sales until
29 Jun 2018 18:00

FREE

Sales until: 29 Jun 2018 18:00

Sales ended

หลักสูตร 2

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในการการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

Sales until
29 Jun 2018 18:00

FREE

Sales until: 29 Jun 2018 18:00

Promo Code:Location Details


The 9th Towers Grand Rama IX

LOCATION

33/4 พระราม 9 Khwaeng Huai Khwang, Khet Huai Khwang Bangkok, 10310 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


ETDA | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เดิมมีสถานะเป็นองค์การมหาชน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ