Thailand Software Fair 2016 Zipevent

Thailand Software Fair 2016

3 - 4 Nov 2016
10:00 - 19:00 (UTC+7)
Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

Event Information


ทำไมต้องเป็น TSF2016?

มหกรรมซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การรวมตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับหัวกะทิ

สัมมนาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ

การจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซอฟต์แวร์

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย

 

รูปแบบงาน

การแสดงโซลูชั่นซอฟต์แวร์ของสมาชิกสมาคมฯ โดยแบ่งตามคลัสเตอร์ สาหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อมในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 กลุ่ม โดยจัดแสดงเป็นคลัสเตอร์ (คลัสเตอร์ละ 8-10 บริษัท) ได้แก่ การศึกษา, การท่องเที่ยว, โรงงานอุตสาหกรรม / ผู้ผลิตสินค้า, ค้าปลีกและการจัดส่ง, อาหารและการเกษตร, สุขภาพ, Digital Marketing และธุรกิจทั่วไป

การออกบูธของผู้สนับสนุนโครงการ ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มาพบกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อการมีส่วนร่วมในเชิงธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การเสวนาที่น่าสนใจสาหรับกลุ่ม SME โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์และได้รับการยอมรับในวงการ

Software Clinic มุมให้คาปรึกษาการเลือกซอฟต์แวร์หรือระบบที่เหมาะกับธุรกิจ และได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้เชี่ยวชาญจากทางสมาคมฯ

 

ผู้จัดงาน

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ The Association of Thai Software Industry (ATSI) เป็นสมาคมที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทั้งในด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและด้านการตลาด รวมทั้งส่งเสริมการนาซอฟต์แวร์ไปใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และการบริการให้แก่ธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจในขณะนี้ ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ประมาณ 300 ราย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทสมาชิกฯ ได้พัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในธุรกิจต่างๆ มีการใช้งานจริง และได้รับการยอมรับในคุณภาพการใช้งานอย่างกว้างขวาง

 

วิธีการลงทะเบียนเข้างาน

(หลังลงทะเบียนเรียบร้อยจะมี กดปุ่มให้กดพิมพ์ E-Ticket หรือ ผ่าน E-mail)


Register


Sales ended

ลงทะเบียนฟรี Thailand Software Fair

FREE

Sales until: 04 Nov 2016 18:00Location Details


Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

LOCATION

60 New Rachadapisek Road, Klongtoey Bangkok, 10110 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพ และมาตรฐานที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์ต่างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว