จากงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าระดับโลก หรือ The 86th UFI Global Congress เมื่อวันที่ 6-9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการเปิดเผยว่า การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทยในปี 2020 มาภายใต้แนวทาง “Exhibition Redefined; 360° Exhibition Success” ซึ่งนำไปสู่ทิศทางของงาน MICE ในประเทศไทยประจำปี 2020

จากรายงานอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของเอเชีย ประจำปี 2019 ระบุ รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทยอยู่ในอันดับสูงสุดในอาเซียน หรือคิดเป็นเงิน 232.71 ล้านเหรียญสหรัฐ จากจำนวน 104 งาน ไทยจึงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน

โดยสมาคมการแสดงสินค้าโลก หรือ UFI
MICE ในประเทศไทยประจำปี 2020
Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash

ประเทศไทยกับ 5 กลยุทธ์สู่ Hub MICE โลก

แนวทาง “Exhibition Redefined; 360° Exhibition Success” นี้แบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 5 ด้านคือ

  1. การดึงงานใหม่เข้ามาจัดในประเทศไทย โดยเน้นไปที่ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการบริการสุขภาพแบบองค์รวม อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เป็นต้น
  2. การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านการบิน โดยมุ่งเน้นการดึง งาน MICE ในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เข้ามาจัดในประเทศไทย
  3. การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยในการจัดงานแสดงสินค้าให้มีมาตรฐาน
  4. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก อาทิ การเจาะกลุ่มเป้าหมายผ่านกิจกรรม UFI Asia Pacific Conference Site Trip และ ASEAN Association Meeting
  5. การสนับสนุนการแสดงสินค้าแบบครบวงจรยกระดับมาตรฐานจัดงานสู่สากล เพิ่มจำนวนผู้ร่วมแสดงงาน มุ่งเน้นกลุ่มประเทศจีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน และเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และ CLMV

ทิศทางของงาน MICE ในประเทศไทยประจำปี 2020 ต่อผู้จัดงานอีเว้นท์

จาก 5 กลยุทธ์สู่ Hub MICE โลก จะเห็นว่า ปี 2020 ในแง่ธุรกิจ อุตสาหกรรมที่จะถูกผลักดัน คือ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ รองลงมาจะเป็น อุตสาหกรรมดิจิทัล การบริการสุขภาพแบบองค์รวม และยานยนต์แห่งอนาคต

MICE ในประเทศไทยประจำปี 2020
Photo by Florian Wehde on Unsplash

ในมุมมองผู้จัดอีเว้นท์ สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือจากทิศทางของงาน MICE ในประเทศไทยประจำปี 2020 นี้สรุปได้เป็น 4 ข้อดังนี้

  1. ต้องยกระดับ หรือรักษามาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้า หรือบริการ รวมถึงงานประชุมทุกระดับ ให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลด้วย
  2. เตรียมพร้อมสตาฟประจำงานอีเว้นท์ ให้มีความสามารถทางภาษาให้มากขึ้น เนื่องจากในปี 2020 จะเน้นผู้เข้าร่วมงานจากกลุ่มประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และ CLMV
  3. จับมือกับสถานที่จัดอีเว้นท์ที่พร้อมรองรับแบบ Multi-Purpose ทั้งงานประชุมนานาชาติ มีที่พักรองรับผู้เข้าร่วมงาน หรือชาวต่างชาติ และฮอลล์สำหรับงานแสดงสินค้า เพื่อรองรับงาน MICE ได้
  4. เตรียมข้อมูลการท่องเที่ยวไว้สำหรับก่อน ระหว่าง และหลังจบงานอีเว้นท์นั้นๆ เพราะงาน MICE ได้พัฒนามาจากธุรกิจนำเที่ยว แต่นำเสนอบริการเป็นการจัดประชุม งานแสดงสินค้าต่างๆ
MICE ในประเทศไทยประจำปี 2020
Photo by Stephen Cook on Unsplash

MICE ในประเทศไทยประจำปี 2020 แน่นอนว่าเติบโตขึ้นกว่าปี 2019 อย่างแน่นอน และเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก MICE นอกจะเป็นการเกิดขึ้นของงานอีเว้นท์หนึ่งๆ แล้ว MICE ยังจะส่งเสริมทั้งด้านการท่องเที่ยว การจับจ่ายใช้สอยทั้งสินค้าและบริการ รวมถึงการเข้าไปใช้จ่ายในชุมชน ทั้งหมดที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดงานอีเว้นท์ ระหว่างอีเว้นท์ และหลังจบงานอีเว้นท์ไปแล้ว

ในด้านผู้จัดงานอีเว้นท์ก็ต้องปรับตัวดังข้างต้นที่ทางทีมได้สรุปสั้นๆ มาเพื่อเป็นแนวทางการวางแผน หรือร่วมมือกับสถานที่จัดอีเว้นท์ ธุรกิจอื่นๆ หรือชุมชนอย่างไร เพื่อที่จะทำให้ผู้จัดงานอีเว้นท์มีความพร้อมรับมือกับ MICE ในประเทศไทยประจำปี 2020

สำหรับใครสนใจในธุรกิจ MICE สามารถอ่านบทความย้อนหลังเรื่อง MICE หรือ Business Event กับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลก จากงาน CTC 2019 ได้ที่นี่


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
Instagram: @Zipevent
Website: www.zipeventapp.com
Twitter: @Zipevent
Facebook: @Zipevent

Comments

comments