Select Live Streaming Sessions


Welcome You're Anonymous.

17 - 18 Sep 2020 | 08:00 - 18:00

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13 หัวข้อ พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

WATCH NOW
17 - 18 Sep 2020 | 08:00 - 18:00

ภาษาไทย/ภาษาศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ/วรรณคดี/ วรรณกรรม/วัฒนธรรม

WATCH NOW
17 - 18 Sep 2020 | 08:00 - 18:00

ปรัชญา/ นิติศาสตร์/ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ประวัติศาสตร์/การจัดการพื้นที่

WATCH NOW
17 - 18 Sep 2020 | 08:00 - 18:00

นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/การจัดการศึกษา/ท่องเที่ยวและบริการ

WATCH NOW
17 - 18 Sep 2020 | 08:00 - 18:00

จิตวิทยา

WATCH NOW
18 Sep 2020 | 00:00 - 23:00

ภาษาไทย/ภาษาศาสตร์/ภาษาต่างประเทศ/วรรณคดี/ วรรณกรรม/วัฒนธรรม 18Sep

WATCH NOW
18 Sep 2020 | 00:00 - 23:00

ปรัชญา/ นิติศาสตร์/ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/ ประวัติศาสตร์/การจัดการพื้นที่ 18Sep

WATCH NOW
18 Sep - 18 Dec 2020 | 00:00 - 23:00

นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์/การจัดการศึกษา/ท่องเที่ยวและบริการ 18Sep

WATCH NOW
18 Sep 2020 | 00:00 - 23:00

จิตวิทยา 18Sep

WATCH NOW